• Consulta les bases de participació del concurs "el teu minut d'or"

  À Punt | 28/12/2018 14:48
  À Punt


  BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE LES PROMOCIONS

  “EL TEU MINUT D’OR”

   

  1. Empresa organitzadora

  L'acció promocional està promoguda per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, amb domicili social a Polígon d'accés a Ademús, S/N, Burjassot, 46100 , València i amb NIF: A98907975.

   

  2. Bases particulars

  Per a participar en la promoció serà imprescindible emplenar el formulari de cessió de drets.

   

  3. Acceptació de les bases

  La participació en una determinada acció promocional suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases generals i de les bases particulars de cada acció promocional. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establits en el punt número 4 d'aquestes bases generals.

   

  4. Requisits de participació

  Podrà participar en la promoció qualsevol persona major d'edat i resident en territori espanyol. No hi podran participar els empleats de la companyia organitzadora Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Sols es considerarà vàlida la participació d'aquells usuaris que complisquen els requisits de participació.

   

  5. Dates de començament i acabament de l'acció promocional

  L'acció promocional començarà el 27 de desembre i acabarà el 26 de gener, tots dos inclusivament.

  El 6 de febrer de 2019 i acabarà el 10 de febrer 2029 amb tots dos inclusivament en Elx.

  El 11 de febrer de 2019 i acabarà el 105de febrer 2029 amb tots dos inclusivament en Alacant.


   

  6. Funcionament de l'acció promocional

  Cada participant haurà de completar els camps obligatoris del formulari de cessió de drets que se li facilitarà.

  Cada participant gravarà el seu missatge de màxim un minut de durada guiat pel personal de suport de la promoció.

  Es realitzaran un total de tres promocions:

  Promoció 1.

  Entre els participants de cadascuna de les ubicacions en les quals es realitza la promoció (5 dies a València, 5 dies a Elx i 5 dies a Alacant) eixirà una persona guanyadora el missatge gravat de la qual eixirà en À Punt en un programa de màxima audiència.

  Promoció 2.

  Cada dia entre els participants de cadascuna de les ubicacions en les quals es realitza la promoció (5 dies a València, 5 dies a Elx i 5 dies a Alacant) eixiran tres persones guanyadores el missatge gravat de les quals eixirà en les RRSS d'À Punt.

  Promoció 3.

  Entre tots els participants de cadascuna de les ubicacions en les quals es realitza la promoció (5 dies a València, 5 dies a Elx i 5 dies a Alacant) eixirà un guanyador que s'emportarà l'Smart TV.

    

  7. Premis

  L'empresa organitzadora entregarà tres tipus de premis.

  *Protagonitzar un minut d’or en un programa de màxima audiència d'À Punt amb un missatge gravat en el set de l'acció promocional.

  *Aparició en les RRSS d'À Punt amb un missatge gravat en el set de l'acció promocional

  *Una Smart TV.

   

  8. Elecció del guanyador

  Es consideraran guanyadors dels premis, les persones que resulten seleccionades pel jurat format per: Josep Maria Rochera Fortea, cap del Servei Comercial d'À Punt Mèdia, Publips ServicePlan, SA, com a empresa organitzadora, i Pere Aznar com a presentador d'Assumptes interns.

  Entre tots els missatges gravats pels participants els missatges guanyadors seran els millors sota criteri i juí del jurat descrit. 

  La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana es posarà en contacte amb els guanyadors a través del mòbil o correu electrònic, als quals se'ls demanarà les dades personals necessàries per a l'enviament dels premis.

  En el cas que no es puga contactar amb un guanyador en el termini de 24 hores, es procedirà a contactar amb el següent participant en el rànquing de seleccionats.

  En entregar les seues dades personals, els usuaris accepten expressament les condicions de les promocions descrites en aquestes bases de participació.

   

  9. Distribució dels premis

  Els guanyadors accepten que les seues dades personals siguen transferides a la marca o empresa col·laboradora de cada acció promocional amb l'objectiu que els siguen enviats els corresponents premis. La responsabilitat de la distribució, lliurament, devolució o qualsevol altra circumstància que afecte el lliurament dels premis rau únicament i exclusivament en la marca col·laboradora.

   

  10. Publicació de la identitat dels guanyadors

  Els guanyadors accepten que el seu nom es publique pels mitjans que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana estimen oportuns, dins del termini màxim de 10 dies següents a la data de la finalització de cada concurs.

   

  11. Tractament de les dades personals

  En compliment d'allò previst en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, s'informa el participant que les dades personals que facilite s'inclouran en els fitxers de l'SAMC i la CVMC, la finalitat dels quals és gestionar la participació en la present promoció (contactar amb els participants guanyadors i transmetre aquestes dades a les marques o empreses col·laboradores, i així poder dur a terme el lliurament dels premis), dur a terme activitats de segmentació amb finalitats merament estratègiques i de negoci, emplenar tràmits fiscals, així com remetre-li informació i ofertes comercials, tant per mitjans ordinaris com electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

  La destinatària de la informació i responsable del fitxer és la SOCIETAT VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (SAMC) I la CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC) encara que en l'execució contractual es podran comunicar dades personals a entitats bancàries per a la tramitació dels pagaments o cobraments, a l'Agència Tributària en tramitacions i declaracions fiscals i, si és el cas, a jutjats i participants en juí. També es podran comunicar a organitzacions o persones directament relacionades amb l'SAMC, i a empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe.

  El participant es compromet a informar els cedents de les dades que aquestes podran ser comunicades a la SOCIETAT VALENCIANA DE MITJANS COMUNICACIÓ (SAMC) i la CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC) per als fins continguts en la present clàusula.

   

  12. Llei aplicable i jurisdicció

  Les accions promocionals es regeixen per la llei espanyola. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, i els participants en la promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili del participant en la promoció per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de la promoció.

   

  13. Bases legals

  Aquestes bases legals s'han depositat davant de notari (Notaria Peréz Narbón, carrer de Jordi Joan, 24, 46004 València) i es poden consultar en l'arxiu electrònic notarial de bases de concursos i sortejos (ÀBAC).

   

  La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes  bases  i  el  criteri  de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a  resoldre  qualsevol  qüestió  que  s'hi puga  suscitar-se.