• Els números

    Gilbert aprén a comptar amb ajuda de la seua amiga Júlia.