• 14.06.2019 | Els tabús dels homes i les noves masculinitats | Experiències

    A la carta Focus
    La representativitat del model infranquejable de masculinitat, evidentment, canvia, es transforma i atén les raons de la màxima diversitat. Però què passa amb els patrons que es projecten des de la política? Com estan responent a estos canvis els nostres representants polítics? Són propulsors dels nous models o seguixen la inèrcia social?

    Parlem amb Francesc Miralles i Àlex Comes. Ells són consultors polítics i coneixen, bé, la tectònica política.