Testimoni de càrrec

La cerca continua per a trobar l'assassí d'una rica i glamurosa hereva que és trobada morta en sa casa de Londres.